สมาคมพระเครื่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสงบสุขของสังคมโลก เราจะทำหน้าทีสืบทอดเจตนารมณ์ ของท่านผู้สร้างพระเครื่องต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไว้ให้นานเท่านาน และเพื่อเป็นการสืบสานต่อยอด เรื่องราวเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป.